വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് നിശ്ചയിച്ച ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകതകളും മര്യാദകളും സുന്നത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം