മൈത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഇതിന്‍റെ നിര്‍വചനവും മതത്തില്‍ ഇതിനുള്ള സ്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം