ഹജ്ജ്- ചില ചിന്തകള്‍

വിേശഷണം

ഹജ്ജിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമില്‍ അതിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും മക്കയിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്തുന്ന മുസ്ലീം ആദ്യമായി കഅബാലയം കാണുബോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക സമീപനത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം