അഹ്’സാബ് യുദ്ധം

വിേശഷണം

ഈ യുദ്ധത്തില്‍ പ്രവാചകനും അനുചരന്‍’മാരും കാണിച്ച സ്ഥൈര്യവും അതിന്‍റെ ഫലങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

1 ദാറുല്‍ഖാസിം

2 www.kalemat.org

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം