ജൂതന്‍മാരുടെ നിന്ദ്യത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ജൂതന്‍’മാരുടെ ദുസ്വഭാവത്താല്‍ അവര്‍ക്ക് അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുണ്ടായ നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയും അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ മുസ്ലീം സമുദായം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം