ശരിയായ ഹജ്ജ്

വിേശഷണം

ഹജ്ജ് നബി(സ്വ) കാണിച്ചു തന്ന യഥാര്‍ത്ഥ രൂപത്തിലായിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം