സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് രാജാവിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം

വിേശഷണം

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉമ്മുല്‍ ഖുറ എന്ന പത്രത്തില്‍ രാജാവ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം