ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ സത്ത

വിേശഷണം

ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധി,അതിന്‍റെ സന്ദേശം അതുള്‍കൊള്ളുന്ന പാഠങ്ങള്‍,പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം