പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഇനങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതയും

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത,മര്യാദകള്‍,ഉത്തരം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍,നല്ല സമയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം