ശുദ്ധീകരണം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള,ശുദ്ധീകരണം,ഇനങ്ങള്‍,നജസ്സുകള്‍,അവയുടെ ഇനങ്ങള്‍ മുതലായ വിഷയങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം