മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശുദ്ധിയാക്കല്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ശുദ്ധിയാക്കുന്ന വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം