പ്രകൃതി പരമായ കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള താടി വടിക്കുക നഖം മുറിക്കുക,തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം