വുദു

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള വുദുവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം