പാദരക്ഷകളില്‍ തടവല്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പാദരക്ഷകളില്‍ തടവലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം