നമസ്കാരത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം,വിധി, ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള നമസ്കാരത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം,വിധി, ശ്രേഷ്ഠത മുതലായ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം