നിര്‍ബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളുടെ സമയങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള നിര്‍ബന്ധ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ സമയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം