ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധികളും നിബന്ധനകളും

വിേശഷണം

കഴിവുള്ളവന് പ്രബലമായ സുന്നത്തായ ബലികര്‍മ്മമിസ്ലാം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്.പ്രസ്തുത കര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധികളും നിബന്ധനകളും ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം