ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളില്‍ പാപമോചനം,നോമ്പ് തുടങ്ങിയവ അധികരിപ്പിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളുംവിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം