മഹാനായ അബൂബക്കര്‍(റ)വിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ കൂട്ടുകാരനായി അല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത, ആദ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അബൂബക്കര്‍(റ)വിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം