അല്ലാഹുവില്‍ ഭരമേല്പിക്കല്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവില്‍ ഭരമേല്പിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും സ്ഥാനവും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം