ബലിപെരുന്നാളിന്‍റെ ചൈതന്യം

രചയിതാവ് : കാമില്‍ജാന്‍

പരിശോധന: എന്‍. തമകീനി

വിേശഷണം

ബലിപെരുന്നാളിന്‍റെ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം