ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ദുല്‍ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിനങ്ങള്‍,അറഫാ ദിനം,ബലിയുടെ ദിനം,അയ്യാമു തശ്’രീഖ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം