ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പുണ്യങ്ങളുടെ സീസണായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച അതിനായി പ്രവാചകന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രസ്തുത ദിനങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്തതയും അതില്‍ സല്‍’കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലവും ആ ദിവസങ്ങളിലെ സുന്നത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം