ജോര്‍ജും പെരുന്നാളും

വിേശഷണം

ചില മുസ്ലീംകള്‍ക്കിടയിലുള്ള മറ്റു മതസ്ഥരെ അനുകരിക്കുന്നതിന്‍റെയും അവരുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ പിന്‍പറ്റുന്നതിന്‍റെയും കഥ.

പ്രസാധകർ:

1 ദാറുല്‍ഖാസിം

2 www.kalemat.org

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം