പെരുന്നാള്‍-ആരാധനയും നന്ദിയും

വിേശഷണം

പെരുന്നാളിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുകയും അതില്‍ വ്യാപകമായ ചില പിഴവുകള്‍ ചൂണ്ടികാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം