പെരുന്നാള്‍-ആരാധനയും നന്ദിയും

വിേശഷണം

പെരുന്നാളിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുകയും അതില്‍ വ്യാപകമായ ചില പിഴവുകള്‍ ചൂണ്ടികാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

1 ദാറുല്‍ഖാസിം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം