വിവാഹം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ലക്’ഷ്യങ്ങള്‍ ഇണങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ മുതലായവയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം