നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം