നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം