മുഹറംന്‍റെ മാസത്തിയും ആശൂറാഇന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

മുഹറം മാസത്തിന്‍റെയും ആശൂറാഇന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകളും സുന്നത്തുകളും വ്യക്തമാക്കുകയും പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബിദ്’അത്തുകള്‍ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം