ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന സാക്’ഷ്യത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം