വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയില്‍ നിന്നും രക്ഷനല്‍കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ സ്വഹാബികളുടെയും താബിഉകളുടെയും വാക്കുകള്‍ സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം