അറിവില്‍ നിന്ന് ഉപകാരമെടുക്കല്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭയവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നരക ശിക്ഷയില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും അഏഇവ് കാരണമാകുന്നു. വിജ്ഞാനം മുഖേന ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം