രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ഭയഭക്തിയുള്ള അടിമകളുടെ നിത്യകര്‍മ്മമായ രാത്രിനമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം