കാരുണ്യത്തിന്‍റെ മതത്തില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ?

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം