മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)-സമ്പൂര്‍ണ്ണ മനുഷ്യന്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം