ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യ

വിേശഷണം

പൂര്‍വ്വീകരായ മഹാന്‍മാരുടെയും പണ്ഡിതരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട്. അവ ലഭിക്കാന്‍ അവരുടെ ജീവചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണം.മഹാനായ ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രശോഭിതമായ വിവരണമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലുള്ളത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം