നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തില്‍ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്ത് സ്വീകരിച്ച് നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം