ഉമ്മുമക്ത്തൂമിന്‍റെ മകന്‍ നമ്മുടെ കാലത്ത്

വിേശഷണം

സ’ഊദി അറേബ്യയിലെ ഒരു പട്ടണത്തില്‍ നടന്ന കഥ.സംഘടിത നമസ്കാരത്തിന്‍റെ അനുകരണീയ മാതൃകയാണ് പ്രസ്തുത കഥ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം