മാലാഖമാര്‍-ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായ മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം