ദൈവ കല്പനകളോടുള്ള ധിക്കാരം-നാശത്തിന്‍റെ ആയുധം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം