പരദൂഷണം

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന്‍ നല്‍കിയ മഹാ അനുഗ്രഹമായ നാവിനാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമായ പരദൂഷണത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം