ഇമാം ഉമര്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് റഹിമഹുല്ലാഹ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മഹാന്മാരുടെയും പണ്ഡിതരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട്. അവ മനസ്സിലാക്കന്‍ അവരുടെ ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.മഹാനായ ഇമാം ഉമര്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ അസീസിന്‍റെ പ്രശോഭിതമായ ജീവചരിതമാണ് ഇത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം