നജ്ദ് സംഭവം

വിേശഷണം

ഇമാം ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് നിര്‍വ്വഹിച്ച പ്രബോധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം