ഇസ്ലാമിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം

വിേശഷണം

പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുസ്ലിമിന്‍റെ കാഴ്ചപാടുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം