അറഫ,മിന, മുസ്ദലിഫയിലെ ആളുകള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം

വിേശഷണം

അറഫ,മിന, മുസ്ദലിഫയിലെ ആളുകള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശവും ഹജ്ജ് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവര്‍ക്കുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങളും നല്‍കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം