ശുപാര്‍ശ,ശകുനം നോക്കല്‍, പുണ്യമെടുക്കല്‍,ഉറുക്ക്

വിേശഷണം

ശുപാര്‍ശ,ശകുനം നോക്കല്‍, പുണ്യമെടുക്കല്‍,ഉറുക്ക് എന്നിവയുടെ നിര്‍വചനവും ഇനങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം