ഇമാം നവവിയുടെ നാല്‍പത് ഹദീസുകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ സുപ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന നാല്പത്തിരണ്ട് ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. പരലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രസ്തുത ഹദീസുകള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം