കച്ചവടരംഗത്തുള്ള നബി(സ്വ)യുടെ സ്വഭാവങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം