ജനങ്ങളുടെ പരിഗണനകള്‍

വിേശഷണം

ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രവാചകന്‍ മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്,അവരുടെ അമാനുഷികതകള്‍,ഖുര്‍ആന്‍ ആയത്തുകളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരിഗണന,മതനിയമങ്ങളിമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധരംഗങ്ങളില്‍ ജനങ്ങളുടെ പരിഗണന മുതലായവ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം