എല്ലാ വസ്തുക്കളില്‍ നിന്നുമുള്ള ശരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം